Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


XII. Piusz pápa „Humani generis” kezdetű apostoli körlevele

néhány hamis véleménnyel kapcsolatban, melyek azzal fenyegetnek, hogy aláássák a katolikus tanítás alapjait

Eredetileg megjelent: 1950. augusztus 12.

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
Idézet az enciklikából:

[…] nyilvánvaló […], hogy manapság egyesek, akik […] újdonságra vágynak, […] megpróbálják kivonni magukat a szent tanító hatalom alól, és így az a veszély fenyegeti őket, hogy fokozatosan eltávolodnak a kinyilatkoztatott igazságtól, és másokat is magukkal visznek az eltévelyedésbe.

Még egy másik veszedelem is van, amely annál nagyobb, minél inkább a jónak látszatával kendőzi magát. Többen […] oktalan lelkipásztori buzgalmuk ösztökélésére égnek a sürgető vágytól, és meggondolatlanul nekilendülnek, hogy ledöntsék a derék és becsületes embereket elválasztó korlátokat, és […] még a dogmatikai kérdésekben is ki akarják küszöbölni az ellentéteket.

[…] komolyan felvetik a kérdést, vajon a hittudományt és módszerét így, amint azokat iskoláinkban, az egyházi tekintély jóváhagyása mellett jelenleg ápolják, nem kell-e nemcsak tökéletesíteni, hanem egészen átreformálni,

[…] egyik-másik […] a testvéri egyetértés megszerzésére mintha akadálynak tartaná mindazt, ami a Krisztus által hozott törvényekben és elvekben gyökerezik, és az általa alapított intézményeken nyugszik, vagy ami a hit épségének védelmét és támaszát jelenti. Ha ezek összeomlanak, eggyé lesz ugyan minden, de csak mindeneknek közös romlására.

Az Humani Generis kezdetű pápai enciklika – korábbi enciklikák hosszú sorához hasonlóan – világosan megcáfolja az I. világháború után újra megerősödő ún. “új teológia” tévedéseit. A körlevél azért is különösen időszerű napjainkban, mert a XII. Piusz pápa által itt elítélt veszedelmes tévedések a II. Vatikáni Zsinat után újra erőre kaptak, és korunkat is uralják.