Könyvek liturgikus használatra és léleképítésre

Imakönyvek, lelkitükrök, misekönyvek, elmélkedések, lelki olvasmányok

Nevelésről szóló könyvek

Szülőknek, tanároknak


Egger Ágoston: A keresztény apa

modern társadalmunkban

Gondolatok keresztény apák számára, imádságos könyvvel

Eredetileg megjelent: 1904

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2018.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A6-ös méret, keménykötés
    • Terjedelem: 502 oldal
    • Ár: 5000 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-90-5
  • Elektronikus változat:Ez a könyv egy 1904-es könyv hasonmás kiadása.

Eredetileg megjelent:

EGGER ÁGOSTON
SZ.-GALLENI PÜSPÖK
A KERESZTÉNY APA
MODERN TÁRSADALMUNKBAN
GONDOLATOK KERESZTÉNY APÁK SZÁMÁRA
IMÁDSÁGOSKÖNYVVEL
FORDÍTOTTA EGY SZATMÁRMEGYEI ÁLDOZÓPAP

Az eszt. egyh. főhat. 2099-1903. sz. engedelmével

Budapest
Szent-István-Társulat kiadása
1904.

A szerző előszava

Abban, hogy az emberiség manapság súlyos bajokban szenved – általános a megegyezés. Különösen pedig a vallásos és erkölcsi élet romlása ölt ijesztő mérveket. És ha e bajok okai és gyógyszerei után kutatunk, csakhamar rájövünk, hogy a családi élet bomladozása a legfőbb ok, és hogy ennek megújulása nélkül hiába várjuk a javulást. Ámde a családnak az apa a feje, és így a család nélküle sohasem, vagyis csak az ő közreműködésével újulhat meg. Tehát mindenek előtt neki magának kell megújulnia. És ha az apa azzá válik, aminek lennie kötelessége, azzá lesz mihamar a család és a társadalom is.

Csakhogy a legtöbb apa olyanformán van beleékelve mai társadalmi életünkbe, hogy nem könnyen foghatja föl magasztos és fontos hívatását a kellő szellemben, s nem egykönnyen valósíthatja meg azt.

Ez a könyvecske egy-két jótanáccsal akar szolgálni a jóakaratú keresztény apáknak. Igaz, lapjain csak gyönge szavak állanak, de az isteni kegyelem termékeny szemet alkothat belőlük, megnyithatja nekik az apák szívét, és áldást is adhat rájuk, a család megújulása és a halhatatlan lelkek üdvének javára!

És ha talán az édesanyák is megolvasgatjak e könyvecskét, jegyezzék meg jól a következőket: Mindenütt csakis azon hibákra voltam tekintettel, amelyek a leggyakoribbak; az anyákról pedig mindig a jobbat tételeztem föl. Ámde kétségtelen, hogy sok anya sem ment olyan hibáktól s gyarlóságoktól, amelyek szintén hátráltatják a jó nevelést. Nem szabad tehát ezt a könyvecskét csakis arra fölhasználniuk, hogy belőle kikeressék mindazt, amit férjüknek, az édesapának, karörömmel szemére hányhatnak. Előbb a saját lelkiismeretükkel jöjjenek tisztába, és akkor azután arra igyekezzenek, hogy mindkettejüknek kölcsönös hibát kölcsönös szeretettel s jóakarattal javítsák meg.

Vajha mindkettejükön teljesednék a nevelésnek minden gondja-bajában a Zsoltáros szava:

Menvén mentek és sírtak, elvetvén magvaikat, megjővén pedig örvendezéssel jőnek, hozván kévéiket. (Zsolt. CXXV. 6.)

Ágoston püspök.

St.-Gallen, 1894. február 2-án.

A fordító mondanivalója

Ez a könyvecske pendantjával [párjával], a Keresztény anya című könyvvel alkot egészet. S ha abban ráutaltam a keresztény anyákat erre is, most viszont a keresztény apák szíves figyelmébe ajánlom mindkettőt. Mert a nevelés sikerének elengedhetetlen föltétele az, hogy az apa és anya kölcsönösen ismerje egymásnak kötelmét, s egész föladatát, és hogy abban egymást kölcsönösen támogassa.

Az imakönyv-rész ebben is, abban is csaknem teljesen egybevágó, mert az imában való egyesülés az erő és egység, a béke és szeretet záloga s biztosítéka.

Szolgáljon mind a két könyvecske Isten dicsőségére; legyen vezére az édesanyáknak s a keresztény apáknak, hogy szent hivatásuk nehéz gondjaiért, aggodalmas szeretetük sok áldozatáért azon öröm, béke és megelégedés legyen jutalmuk, amelyet a valódi keresztény nevelés nemcsak őnekik ígér, hanem megszerez azon drága ifjúságnak is, amely egyedül lehet jobb jövőnek vigaszteljes, szebb reménysége…

Fiat, fiat!

Szatmártt, 1900, szent József pártfogásának ünnepén.Kapcsolódó kiadványok:

E könyv párja az édesanyák számára:

Egger Ágoston: A keresztény anya (1904)

jóakaratú tanácsok keresztény anyák és az érettebb női ifjuság számára

imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető

Egy sorozat fiatalabb fiúk számára: